مشاهده مقالات برچسب زده شده 'VLAN Configuration'

 J - آموزش تنظیمات Phone Provisioning نصب و راه اندازی - تنظیمات VLAN در 3CX

جهت تنظیمات VLAN، وارد تنضیمات داخلی مورد نظر شده و در بخش Phone Provisioning پایین صقحه کادر...