مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Outbound Rules'

 A - آموزش پنل Outbound Rules در 3CX

bound Rules این بخش مربوط به تنظیمات مسیر تماس های خروجی میباشد.  مسیر تماس‌های خروجی را تعیین...