پیکربندی و تنظیمات

نصب و راه اندازی مرکز تلفن در محل مشترک

نصب و راه اندازی مرکز تلفن در شرکت مشتری شامل راه اندازی سرور - اتصال خطوط تلفن شهری و غیره

پیکربندی و تنظیمات خطوط شهری و SIP Trunk
پیکربندی و تنظیمات نحوه برقراری تماسهای ورودی و خروجی
پیکربندی و تنظیمات منشی تلفنی - IVR - Digital Receptionist
پیکربندی و تنظیمات صف تماس - کالسنتر
پیکربندی و تنظیمات فکس سرور
فارسی ساز صوتی سیستم

فارسی ساز کامل پرامپت های سیستم