لایسنس دائمی مرکز تلفن ویپ 3CX - نسخه استاندارد و حرفه‌ای

لایسنس استاندارد دائمی - 16 تماس همزمان
لایسنس حرفه ای دائمی - 16 تماس همزمان
لایسنس استاندارد دائمی - 32 تماس همزمان
لایسنس حرفه ای دائمی - 32 تماس همزمان
لایسنس استاندارد دائمی - 64 تماس همزمان
لایسنس حرفه ای دائمی - 64 تماس همزمان
لایسنس استاندارد دائمی - 128 تماس همزمان
لایسنس حرفه ای دائمی - 128 تماس همزمان