خط تلفن ثابت اینترنتی SIP Trunk

بدون نویز و قطعی کیفیت صدای HD

شماره و خط تلفن تک کانال -1 Elérhető

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


"جهت خرید تماس بگیرید "

200,000 تومان

25,000 Beállítási díj
Rendelés
شماره و خط تلفن ۳ کاناله 2 Elérhető

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت 2 تماس ورودی و 1 خروجی همزمان
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
"جهت خرید تماس بگیرید "

200,000 تومان

25,000 Beállítási díj
Rendelés
شماره و خط تلفن ۵ کاناله -1 Elérhető

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۵ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


"جهت خرید تماس بگیرید "

457,000 تومان

35,000 Beállítási díj
Rendelés
شماره و خط تلفن ۱۰ کاناله 9511 -1 Elérhető

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۱۰ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


"جهت خرید تماس بگیرید "

700,000 تومان

45,000 Beállítási díj
Rendelés