خط تلفن ثابت اینترنتی SIP Trunk

بدون نویز و قطعی کیفیت صدای HD

شماره و خط تلفن تک کانال -1 Beschikbaar

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


"جهت خرید تماس بگیرید "

شماره و خط تلفن ۳ کاناله 2 Beschikbaar

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت 2 تماس ورودی و 1 خروجی همزمان
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
"جهت خرید تماس بگیرید "

شماره و خط تلفن ۵ کاناله -1 Beschikbaar

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۵ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


"جهت خرید تماس بگیرید "

شماره و خط تلفن ۱۰ کاناله 9511 -1 Beschikbaar

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۱۰ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


"جهت خرید تماس بگیرید "