خط تلفن ثابت اینترنتی SIP Trunk

بدون نویز و قطعی کیفیت صدای HD

شماره و خط تلفن تک کانال

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


شماره و خط تلفن ۳ کاناله

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت 2 تماس ورودی و 1 خروجی همزمان
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

خط تلفن ۳ کاناله مخصوص نمایندگان

SIP Trunk
یک شماره تلفن
با قابلیت ۳ تماس همزمان
خط به نام مشتری
تحویل فوری
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

شماره و خط تلفن ۵ کاناله

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۵ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات


شماره و خط تلفن ۱۰ کاناله 9511

یک شماره تلفن " SIP Trunk "
با قابلیت ۱۰ تماس ورودی و خروجی همزمان
پیش شماره ۹xxxxxxx
خط به نام مشتری و مالکیت دائمی
دارای مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات