مبدل خطوط تلفن شهری آنالوگ به ویپ - VoIP Gateway - FXO

ویپ گیت وی یا VoIP Gateway مبدل خطوط آنالوگ به ویپ هستند و خطوط تلفن شهری را از طریق شبکه به مرکز تلفن ویپ متصل نماید

مبدل تلفن شهری به ویپ ۲ پورت

Voice Gateway FXO
اکو کنسلر سخت افزاری
پشتیبانی از پروتکل SIP
ارسال و دریافت فکس T.30 و T.38
تشخیص هوشمندانه تون های مخابراتی
۲ پورت FXO جهت اتصال ۲ خط شهری
دارای دو پورت شبکه 10/100

مبدل تلفن شهری به ویپ 4 پورت

Voice Gateway FXO
اکو کنسلر سخت افزاری
پشتیبانی از پروتکل SIP
ارسال و دریافت فکس T.30 و T.38
تشخیص هوشمندانه تون های مخابراتی
4 پورت FXO جهت اتصال 4 خط شهری
دارای دو پورت شبکه 10/100

مبدل تلفن شهری به ویپ 8 پورت

Voice Gateway FXO
اکو کنسلر سخت افزاری
پشتیبانی از پروتکل SIP
ارسال و دریافت فکس T.30 و T.38
تشخیص هوشمندانه تون های مخابراتی
8 پورت FXO جهت اتصال 8 خط شهری
دارای دو پورت شبکه 10/100

مبدل تلفن شهری به ویپ 16 پورت

Voice Gateway FXO
اکو کنسلر سخت افزاری
پشتیبانی از پروتکل SIP
ارسال و دریافت فکس T.30 و T.38
تشخیص هوشمندانه تون های مخابراتی
16 پورت FXO جهت اتصال 16 خط شهری
دارای دو پورت شبکه 10/100

مبدل تلفن شهری به ویپ 24 پورت

Voice Gateway FXO
اکو کنسلر سخت افزاری
پشتیبانی از پروتکل SIP
ارسال و دریافت فکس T.30 و T.38
تشخیص هوشمندانه تون های مخابراتی
24 پورت FXO جهت اتصال 24 خط شهری
دارای دو پورت شبکه 10/100